about

KARACİĞER DESTEK TEDAVİSİ İÇİN SEÇİCİ PLAZMA DEĞİŞİMİ

Karaciğer Yetmezliğinde karaciğerin metabolize edemediği ve vücutta konsantrasyonları artınca toksik etki yaratan Bilirubin, Aromatik Aminoasitler, Endotoksinler, İndoller, Merkaptanlar, Fenoller vb. uzaklaştırılır, zehirlenmelerde ise İlaç, Gıda ve Mantar Zehirlerinin uzaklaştırılması sağlanır. Ayrıca Evaclio işlemleri hemofiltrasyon temeline dayandıkları için Üre, Kreatinin ve Amonyak gibi suda çözünen veya orta moleküler ağırlığa sahip unsurları da hasta dolaşımından uzaklaştırılır.

Filtrenin özelliğinden kaynaklı olarak aynı zamanda hemofiltrasyon ve plazma değişiminin tek seansta yapılıyor olması geniş spektrumda yanda belirtilen patojenlerin uzaklaştırılmasını sağlar. Böylece kısa zamanda hastanın test neticelerinde iyileşmeler gözlenir. Ayrıca nakil yapılması gerektiğinde nakil için köprü sağlanmış olur.

Seçici plazma değişimi tedavisi ≈ SPD hasta kanından filtre yardımıyla plazma bileşenlerini boyutlarına bağlı olarak uzaklaştıran bir sistemdir. Hemofiltrasyon ve plazma değişimi arasında & kombinasyonu (yani suda çözünen ve protein & proteine bağlanan unsurların uzaklaştırıldığı) bir tekniktir. İşlem esnasında immünoglobulinler ve koagülasyon proteinleri gibi yüksek moleküler ağırlıklı maddeler konvansiyonel plazma değişiminde olduğu gibi atılmaz. Albümin’in ise konvansiyonel plazma değişiminde olduğu gibi tamamı atılmaz; kullanılan membran tipine göre belirli oranda albümin atılır. Dolayısı ile albümin kaybı daha az olur. Buna bağlı olarak SPD işlemlerinde işlenen plazma hacmi konvansiyonel plazma değişimine oranla çok daha fazla olabilmektedir. Bu da mükemmel hemodinami, çok yüksek ve sürekli klerans ile ekstravasküler kompartmana erişme imkanı, ekonomi, uygulanabilirlik, hasta tablosunu saklamama avantajlarına aynı anda ulaşılmasını olanaklı kılar.

KULLANILAN ÜRÜNLER:

Karaciğer destek seçici plazma değişimi (SPD) membranlarının çeşitleri:

EVACLIO 2C20
EVACLIO 2C10 (pediatrik boy)
EVACLIO 3C20
EVACLIO 4C20

Karaciğer destek seçici plazma değişimi (SPD) membranlarının özellikleri:

Karaciğer destek seçici plazma değişimi (SPD) membranının farklı patojenlere/proteinlere yönelik farklı geçirgenlik katsayısına ve karakteristiğine sahip tipleri bulunmaktadır.
Membranlar tam kan ile çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Karaciğer destek seçici plazma değişimi (SPD) membranı ethylene vinyl alcohol copolymer (EVAL) den üretilmiştir. Mükemmel biyouyumlu, koagülasyon kaskadını tetiklemeyen, çok iyi anti-trombojenisite gösteren bir materyaldir.
Karaciğer destek seçici plazma değişimi (SPD) membranlarının tipine göre ortalama por çapları değişmektedir. Membranların Albumin’e karşı sırasıyla ortalama %26, %64 ve %73 geçirgenliği bulunmaktadır. Beher membran tipi için IgG, C3, C4, Fibrinojen ve IgM için geçirgenlik katsayıları literatürle sabittir.
İşlem sırasında Karaciğer destek seçici plazma değişimi (SPD) membranın geçirgenlik performansında düşüş olmamaktadır. Zamana göre albumin geçirgenlik katsayıları ve transmembran basıncının (TMP) stabilitesini koruduğuna dair veriler mevcuttur.
Kullanılan membranlarda replasman sıvısı olarak albumin solüsyonu veya taze donmuş plazma (TDP) + elektrolitik solüsyon kullanılabilmektedir. Membranın tipine göre hastanın giriş albumin seviyesinin %26 sı, %64 ü veya %73 ü nispetinde albumin solüsyonları yeterli olabilirken; TDP için 1:2, 3:2 veya 4:1 nispetindeki solüsyonlar yeterli olmaktadır.
Karaciğer destek seçici plazma değişimi (SPD) membranlarının erişkin boylarının yüzey alanı 2m2 ve fiber içi dolum hacmi 155 ml; fiber dışı dolum hacmi de 110 ml’ dir.Fiber iç ve dışı kompartmanlar toplamı dolum hacmi 265 ml’ dir.
Karaciğer destek seçici plazma değişimi (SPD) membranlarının pediatrik boylarının yüzey alanı 1m2 ve fiber içi dolum hacmi 85 ml; fiber dışı dolum hacmi 90 ml’dir. Fiber iç ve dışı kompartmanlar toplamı dolum hacmi 175 ml’ dir.
Karaciğer destek seçici plazma değişimi (SPD) membranlarının içi steril su ile doludur ve gama ışını ile steril edilmiştir.

Seçici plazma değişimi (SPD) tüp seti çeşitleri:

CRRT-SGAL
CRRT-SGALCPT (sitrat ile çalışmaya uygun yetişkin seti)
CRRT-PSGALCPT (sitrat ile çalışmaya uygun pediatrik set)

about

SEPSİS ADSORBSİYON TÜP SETİ ÖZELLİKLERİ:

Sepsis adsorbsiyon tüp seti; plazma fraksiyonunu ayırır. İşlem neticesinde ayrılan fraksiyonu atar ve yerine hazırlanmış olan replasman sıvısını verebilecek yapıdadır.
Sepsis adsorbsiyon tüp seti işlemin (dolum, işlem, reinfüzyon) otomatik gerçekleşmesine olanak sağlayabilecek yapıdadır.
Sepsis adsorbsiyon tüp seti pre veya post dilüsyon modunda çalışmaya uygundur. İşlem sırasında modlar arasında değişim yapılabilmektedir.
Sette replasman ve diyalizat için birbirinden bağımsız 2 ayrı bağlantı hattı bulunmaktadır. Bu sayede işlem sırasında hastanın ihtiyacına göre ayrı özelliklere sahip diyalizat ve her işlemde hastanın durumuna özel hazırlanan ayrı replasman kullanılabilinmektedir.
Sepsis adsorbsiyon tüp seti temel olarak 2 kısımdan/parçadan oluşmaktadır;

Arter ve ven tüp hatlarını içeren kasetli kısım, İkili ısıtma paneli ile filtrat/drenaj/replasman tüp setlerini içeren kısım

Sepsis adsorbsiyon tüp seti, kullanıcıya kullanım kolaylığı açısından set yükleme şablonuna sahiptir ve setteki bağlantılar renk kodludur.
Sepsis adsorbsiyon tüp seti ile gerçekleştirilen işlemlerde antikoagulan olarak heparin kullanılması için set üzerinde özel heparin hattı bulunmaktadır.
Sepsis adsorbsiyon tüp setinin yapısı hemodinamik stabiliteyi artırmak için hem diyalizatın hem de replasman sıvısının ayrı ayrı ısıtılmasına izin verecek şekildedir.
Set, hasta güvenliği için aşağıdaki parametrelerin sürekli kontrolüne olanak tanıyacak bağlantılara/portlara sahiptir;

Arteryel basıncı, Giriş basıncı, Kan dedektörü, Venöz basıncı, Egzos basıncı, Kan kaçak dedektörü, Reinfusion hattı hava kabarcığı tesbiti, Filtrat basıncı Boş replasman Boş diyalizat,

Sepsis adsorbsiyon tüp setinin arteryel ve venöz hattı basınç portu zar tipinde, havasız olup kan hiçbir zaman cihaz sensörü ile temas etmemektedir. Bu sayede olası pıhtılaşma engellenip setin işlem ömrü uzun olmaktadır.
Sepsis adsorbsiyon tüp setinin parçalı & dengeli ağırlık skalası sayesinde sıvı denge kontrol sistemi konvansiyonel sistemlerden daha net sıvı denge takibi sağlamaktadır.
Sepsis adsorbsiyon tüp setinin parçalı & dengeli ağırlık skalası sayesinde işlem sırasında atık torbası veya replasman ve diyalizat torbaları istenilen anda işlem durdurulmadan ve alarm almadan değiştirilebilinmektedir.
Sepsis adsorbsiyon tüp setinin parçalı & dengeli ağırlık skalası sayesinde atık veya replasman ve diyalizat torbalarına müdahale cihazın ağırlık denge hesaplarını etkilemeyecek ve hesabını şaşırtmayacak ve bozmayacak yapıdadır.
Sepsis adsorbsiyon Erişkin tüp setinin arter & ven hattı ekstrakorporeal hacmi 70 ml’dir. Gerektiğinde pediatrik işlemler için kullanılan setin ise 48 ml’dir.
Set, steril ve CE belgelidir.