İZOLE HİPOKSİK PERFÜZYON (STOP-FLOW)

Abdominal, pelvik yada torasik bölgenin arter akışı geçici olarak kesilir (stop flow) ve kemoteröpatik ajan arter içersinde normal termik koşullar içersinde 15-20 dak.süresince dolaştırılır. İşlem sonunda bölgeye verilen kemoteröpatik ilacın sistemik etkisinin azaltılması için tam kan high-flux diyalizere verilerek rezidü ilaç miktarının düşürülmesi hedeflenir.

ENDİKASYONLARI:

Pelvik Bölge

Genel cerrahi hastaları: reseksiyonu mümkün olmayan pankreatik adenocarsinoma, tekrarlı gastrik karsinoma, birincil hepatik neoplasms/ ikincil (gastrik, colorektal, pankretik) metastaz, Jinekoloji hastaları: sistemik kemoterapiden sonra tekrarlayan ovaryum karsinomları

Abdominal Bölge

Genel cerrahi hastaları: kolo-rektumdaki tekrarlı karsinoma, opere edilemeyen karsinoma, yumuşak doku sarkomları, üroloji hastaları: opere edilemeyen/tekrarlı mesane karsinomları,jinekoloji hastaları: opere edilemeyen/tekrarlı serviks karsinomları ve ovaryum karsinomları.

about

Torasik Bölge

Birincil pulmonary neoplasms (SIII B mikrositomas), SII/III pleural mezotelioma, rezeksiyonu mümkün olmayan osteokarsinomdan ötürü pulmonary matastaz, yumuşak doku sarkomları

Priming: işlem öncesi sistemotomatik olarak işlemde kullanılan ve işlemin son basamağın da yer alan filtrasyon sistemi de dahil olmak üzere tüm boru hattı ve filtre’yi izotonik ile doldurur.

Dolaşım: sistem arter ve ven girişi ile hastaya bağlanır. Sistem otomatik olarak kemoterapötik ajanın dolaşıma verilmesiyle, planlanan süre içersinde dolaşımda bulunan kan dolaşımını otomatik olarak kontrol eder. Bu basamakta, ekstrakorporeal dolaşımda bulunan kan hemofiltrasyondan hariç tutulur. Sistem otomatik olarak operasyon esnasında ekstrakorporeal dolaşımda bulunan kanın oksijen doygunluk seviyesini (olası hipoksi durumunu tespit etmek üzere) ve ısını kontrol eder.

Filtrasyon (işlem sonu): işlem sonunda sistem otomatik hemofilrasyon basamağını Aktive ederek ekstrakorporeal dolaşımda bulunan kanı ultra-filtere gönderir. Filtrasyon prosedürü 6-8 litrelik fitrasyon sıvısının geçirilmesine kadar (50-60 dak) sürer.