about

BİLİRUBİN ADSORPSİYONU

Plazma filtresi (Plasmaflo OP) ile ayrılan plazma adsorpsiyon kolonlarından (Immusorba, Plasorba) geçer. Patojenik maddeler, ligandlar ve patojenik maddeler arasındaki afinite ile adsorbe edilir. Replasman sıvısına gerek yoktur.

BİLİRUBİN ADSORBSİYONUNDA KULLANILAN ÜRÜNLER PLAZMA FİLTRESİ ÇEŞİTLERİ

PLASMAFLO OP-02 (Pediatrik)
PLASMAFLO OP-05 (Yetişkin)
PLASMAFLO OP-08

Plazma Filtresi Özellikleri:

EPlazma filtreleri tam kan ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve etilen vinil alkol kopolimer ile kaplanmış polietilenden üretilmiştir. Bu materyal Mükemmel biyouyumlu, koagülasyon kaskadını tetiklemeyen, çok iyi anti-trombojenisite gösteren bir malzemedir.
Plazma filtresinin yüzey alanı 0,5 m2 ± 0,05 m2; dolum hacmi kan kompartmanı için 60 ml; plazma kompartmanı için ise 80 ml’ dir. Toplam kan/plazma kompartmanları hacmi 140 ml’dir. Düşük kilolu hastalar için kullanılacak membranların yüzey alanı 0,2 m2 ± 0,02 m2; dolum hacmi kan kompartmanı için 30 ml, plazma kompartmanı için 40 ml ; toplam kan/plazma kompartmanları hacmi 70 ml’dir. Plasmaflo OP-08 filtresinin yüzey alanı 0.8 m² ± 0.08 m2
Plazma filtrenin hemolize neden olmadan çalışabileceği maksimum TMP’ si. Plazma filtresi gamma ışını ile steril edilmiştir.
Plazma filtresi dolum ve kullanım kolaylığı için ıslak tip membran olup izotonik ile doldurulmuştur.
Plazma filtresinin fiber maksimum por büyüklüğü 0,3 µm, duvar kalınlığı ise ortalama 50 µm’ dir.
Ürün 50 ml/dak ile 200 ml/dak kan akış hızı arasında çalışabilmeli ve plazma/kan ayırma oranı 1/3 e kadar çıkabilmelidir. Gerektiğinde düşük kilolu hastalar için verilecek membranla ise rahatlıkla 15 ml/dak kadar düşük kan akımı ile çalışabilmelidir.
Ürünün TP, Alb, IgG, IgA, IgM ve TC için geçirgenlik yüzdesi çok yüksek olmalıdır (>%95). Buna yönelik performans tablosu verilmelidir. Teklif edilen ürün diğer modüller/setler ile ve bunların kullanıldığı cihazla uyumlu olmalıdır. Teklif edilen ürün, diğer modüller ve bunların kullanıldığı cihaz farklı marka olursa üretici firmadan kombinasyonun uyumlu çalıştığına dair uygunluk beyanı vermelidir.
Ürün CE belgeli olmalıdır.

about
ADSORBSİYON TÜP SETİ(OTOİMMÜN, NÖROLOJİK)(TEK KULLANIMLIK) ÇEŞİTLERİ:

PA-SGLT
PA-SGLCPT ( sitrat ile çalışmaya uygun yetişkin seti)

ADSORBSİYON TÜP SETİ(OTOİMMÜN, NÖROLOJİK)(TEK KULLANIMLIK) ÖZELLİKLERİ:

Set ’’sürekli kan akımı” prensibi ve “çift damar’’ tekniği ile çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Set işlemin (dolum, işlem, reinfüzyon) otomatik gerçekleşmesine olanak sağlayabilecek yapıdadır.
Set kan elemanlarını filtrasyon prensibi ile birbirlerinden ayıracak yapıda ve işlem neticesinde şekilli kan elemanlarından ayrılan plazma işlenmek üzere immünadsorbsiyon kolonuna göndermektedir.
Set temel olarak 2 parçadan oluşmaktadır:

Arten ve ven tüp hatlarını içeren kasetli kısım, İkili ısıtma paneli, filtrat tüp setlerini içeren kısım,

Set, açık sistemdir; gerektiğinde farklı boy ve markada plazma filtreleri ve immünadsorbsiyon kolonları isteğe bağlı olarak tercih edilip takılabilmektedir.
Set, kullanıcıya kullanım kolaylığı açısından set yükleme şablonuna sahiptir ve setteki bağlantılar renk kodludur.
Set ile gerçekleştirilen işlem tamamiyle otologtur ve işlem esnasında hastaya hacim replase edici TDP, albumin gibi ajanların verilmesine gerek kalmamaktadır.
Set ile gerçekleştirilen işlemlerde antikoagulan olarak heparin kullanılması için set üzerinde özel heparin hattı bulunmaktadır.
Set, hasta güvenliği için aşağıdaki parametrelerin sürekli kontrolüne olanak tanıyacak bağlantılara/portlara sahiptir;

Arteryel basıncı, Giriş basıncı, Kan dedektörü, Venöz basıncı, Kan kaçak dedektörü, Reinfusion hattı hava kabarcığı tesbiti, Filtrat basıncı Kolon basıncı,,

Setin kan alma (arteryel) hattı basınç portu zar tipinde olup kan hiçbir zaman cihaz sensörü ile temas etmemektedir.
Set ile gerçekleştirilen işlemlerdeki ekstrakorporeal hacminin daha da azaltılabilmesi için setin yapısı plazma filtresinin fiber dışı kompartmanındaki plazmanın seviyesini azaltabilecek ve seviyesini ayarlayabilecek yapıdadır.
Set, reinfüzyonda plazma filtresinin fiber dışı kısmının ve plazma komponent separatörünün içindeki plazmanın hava ile replase edilmesine dolayısı ile reinfüzyonuna olanak tanıyacak yapıdadır. Böylece, reinfüzyonda hastaya gereksiz izotonik yüklenmesinin önüne geçilebilinmektedir.
Set ayrılan plazmanın kolona girmeden ve işlenen plazmanın hastaya dönmeden ısıtılmasına uygun yapıdadır. Böylece, kolonun optimal şartlarda çalışmasına olanak sağlanır ve hastada olası hipoterminin veya soğuk plazmanın dönmesinden kaynaklanabilecek komplikasyonların önüne geçilebilinmektedir.
Setin arter & ven hattı ekstrakorporeal hacmi 70 ml’ dir.
Sistem gerektiğinde katetere gerek kalmadan damar yoluyla çalışabilmektedir. Set, sterildir.
Setin tümü CE belgelidir.

BİLİRUBİN KOLONU (TEK KULLANIMLIK) ÖZELLİKLERİ:

Ürün plazmayla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Ürün tek kullanımlıktır.. Rejenerasyona ihtiyacı olmamaktadır.
Ürün kullanım ve dolum kolaylığı için ıslak tiptir ve sıvı ile doludur.
Bir seansa yetecek total, direkt bilirubin ve safra asidi tutma kapasitesi vardır.
Ürün, plazmadan total bilirubin, direkt bilirubin ve safra asitlerini adsorbsiyon yöntemi ile uzaklaştırmaktadır.
Ürünün total bilirubin, direkt bilirubin ve safra asitlerine karşı yüksek seçici afinitesi vardır.
Adsorban materyal stiren divinilbenzen kopolimerdir.
Ürün fulminan hepatit, postoperatif hepatik yetmezlik, primer biliyer sirozu ve hiperbilirubinemi’de kullanılmalktadır.
Ürünün ekstrakorporeal hacmi 135 ml’dir.
Ürün otoklavda steril edilmiştir.
Ürünle birlikte kolondan kopabilecek partiküllere karşı ücretsiz partikül uzaklaştırma filtresi verilmektedir. Filtre, etilen-vinil alkol kopolimeri kaplanmış polietilenden mamuldür. Yüzey alanı 0,07 m2 ±%10 ve ekstrakorporeal hacmien 33 ml’dir.
Ürünle gerçekleştirilecek işlemler tamamen otologtur. İşlem sırasında herhangi bir kan veya katürevi replasmanına gerek kalmamaktadır.
Ürün ile gerçekleştirilen işlemlerde protein kaynaklı alerji reaksiyonu görülmemektedir.
Ürün ile gerçekleştirilen işlemlerde kan kaynaklı bulaşı riski olmamaktadır.
Ürün CE belgelidir.

about

PLASORBA BR

Plazmadan ayrılan patojenler, stiren divinil benzen kopolimerlerine iyonik adsorbsiyonla bağlanır.

İlk fitredeki geniş porlu membran; plazma, proteinler ve patojenlerin adsorbsiyon kolonuna geçmesine izin verir.
Adsorbsiyon kolonu, plazmadan atojenleri seçici olarak uzaklaştırır.
Patojenden saflaştırılmış plazma/kan hastaya geri döner

BİLİRUBİN ADSORBSİYONU (PA)'NUN AVANTAJLARI

Plazma değişimi ve double filtrasyon plazmaferezinden daha seçicidir.
Seçici uzaklaştırma hidrofobik adsorbsiyon ile gerçekleştirilir.
Ligandlar, zararsız ve fizyolojik amino asitlerdir.
Patojenlerden uzaklaştırılan plazma hastaya geri döner.
Replasman sıvısına ihtiyaç yoktur.
Replasman sıvısı kaynaklı allerji riski yoktur.
Replasman sıvısı kaynaklı protein allerji riski ortadan kalkmıştır.
Protein allerjisi olan hastalar için uygundur.

about